Strain of the Week: Gypsy Kush

Gypsy Kush

What is Gypsy Kush?